Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Yerleştirme Duyurusu

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Kırklareli İli Aile Hekimliği Uygulamasında Kamu Görevlisi Olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru ve Acil Tıp Teknisyenlerinin Aile Sağlığı Elemanı Olarak İstihdam Edilecektir.

Aile Sağlığı Elemanı Bulunmayan Aile Hekimliği Pozisyonları
Müracaat Dilekçesi
Aile Hekimi-Aile Sağlığı Elemanı Anlaşma Formu

Kırklareli İli Halk Sağlığı Müdürlüğü
Kamu Dışı Aile Sağlığı Elemanı Alım İlan Takvimi

SıraTarihAçıklama
115.09.2017Kamu Dışı ASE Alım İlan Tarihi
215.09.2017Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne Başvuru (Saat 08:30)
325.09.2017Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne Başvuru Sonu (Saat 17:30)
426.09.2017Başvuruların Değerlendirilmesi ve Güvenlik Soruşturması
530.10.2017Sonuçların Müdürlük Web Sayfasından Duyurulması
631.10.2017Kamu Dışı ASE Sözleşmesinin İmzalanması
701.11.2017İşe Başlama Tarihi


KIRKLARELİ İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI

Aile Sağlığı Elemanı olarak istihdam edilmek üzere; kamu görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyeni ile vekil ebe-hemşirelerden ekte ilan edilen aile hekimliği birimlerine personel alınacaktır.

Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışmak isteyenlerin aşağıda yazılı belgeleri ve ekteki dilekçe ile birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Üçüncü şahıslar aracılığı ile ve postayla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Müracaat Tarihleri: 15.09.2017-25.09.2017

SÖZ KONUSU BAŞVURULAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1-Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı), acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
2-Vekil ebe veya hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
3-Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
4-Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre çalışanlar v.b) başvuramayacaktır. (Dilekçe örneği ektedir.) Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler başvurabileceklerdir.
5-Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılacak olup posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-T.C Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
2-Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim sorumlusu/ müdür yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.),
3-Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan, (Müdürlük, beyanın doğruluğunu, adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder.)
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
5-Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,
6-Aile Hekimi-Aile Sağlığı Elemanı Anlaşma Formu,
7-Dört adet vesikalık fotoğraf.
Not: Müracaatta bulunanların belgeleri Halk Sağlığı Müdürlüğünce incelenecek ve ASE (Aile Sağlığı Elemanı) olarak çalışma hakkı kazananlar ile göreve başlama takvimi Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesinde (www.kirklareli.hsm.saglik.gov.tr) yayımlanacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

1-Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüz Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesinde Aile Sağlığı Elemanı Sözleşmesi imzalayacaktır.
2-Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.
3-Tüm belgeler başvuru dosyasına yerleştirilerek Müdürlüğümüz evrak kayıt bölümünden evrak kayıt numarası alınacaktır.
4-Aile sağlığı elemanları, Müdürlüğümüz planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır. Bu eğitime ilişkin; teorik ve uygulamalı dersler, eğitimciler, eğitim yeri v.b tüm iş ve işlemler Müdürlüğümüzce planlanarak gereken bilgilendirme yapılacaktır.
5-Başvuru tarihleri arasında sözleşme imzalanan Aile Hekimliği Birimleri pozisyon/pozisyonları müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanan listeden kaldırılacaktır.
6-Başvuru tarihleri arasında boşalan Aile Hekimliği Birimleri listeye eklenecek olup boşalan Aile Hekimliği Birimine başvuru yapılabilecektir.
7-Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru olduğu takdirde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
8-Yukarıda belirtilmeyen hususlarla ilgili yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
9-İhtiyaç halinde veya yayımlanan usul ve esaslar dahilinde yukarıdaki maddelerde değişiklik yapılabilir.