Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevler

Güncelleme Tarihi: 06/06/2017

SİVİL SAVUNMA VE SEFERBERLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

GÖREVLERİ

29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usuller ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği; 
Sivil Savunma ve Seferberlik, Koruyucu Güvenlik, Afet ve Acil Durumda,  görev ve hizmetlerinin hazırlanmasından, planlanmasından ve yürütülmesinden esas sorumlu bulunan Kurum Amirinin bu konularda yardımcısı, müşaviri, koordinatörü ve düzenleyicisidir.
Sivil Savunma Uzmanları İl Müdürüne doğrudan bağlı olarak yönetmelikte belirtilen görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya, yaptırmaya, denetlemeye, takip ve koordine etmeye yetkili ve sorumludur.

Sivil Savunma Mevzuat, Emir ve Esaslarına göre bulundukları kurumun :
- Sivil Savunma Planlarının hazırlanmasını sağlamak.
- Bağlı kurum ve kuruluşların planlama çalışmalarının hazırlanmasını  koordine etmek ve güncel halde tutulmasını ve  gereğinde uygulanmasını sağlatmak,
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kurumunda uygulanmasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini aldırılmasını,  eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlamak.
- Koruyucu güvenlik hizmetleri ile ilgili tedbirlerin alınması ve bağlı kurumların tedbir ve planlama çalışmalarının  koordinasyonu sağlamak,
- Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarının ihtiyacı olan özel güvenlik hizmeti alımı ve uygulama işlemlerinin, 5188 Sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğine göre yapılmasının sağlanması,
- Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak, planlamalarının yaptırılmasını sağlamak, 
- Kurumun denetimine tabi bağlı kurum ve kuruluşlarında yürütülen  sivil savunma, seferberlik, yangın  ve koruyucu güvenlik hizmetlerini İl Müdürü adına denetlemek ve raporlarını hazırlatmak , 
- Sivil savunma, koruyucu güvenlik, seferberlik ve yangın  hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemenin tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve korunmalarının takibini yaptırmak,
- Hizmetlerle ilgili mevzuat, yayın ve direktifleri izlemek, incelemek ve bunların gereklerini yerine getirmek, 
- İlgili mevzuat uyarınca kurumun üst yöneticisi tarafından verilen görevleri yapmak.