Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevler

Güncelleme Tarihi: 06/06/2017

YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREVLERİ:

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ 
1.    Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
2.    İlde   insan   gücünün   planlanması   ve   uygulanması   ile   performans   ölçütlerinin   izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,
3.    Personelin  aday  memurluk  eğitimi  ile  meslekî  eğitimi  ve  gelişimi  için  eğitim  materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili şubeler ile koordine ederek düzenlemek,
4.    Personele inceleme sonucunda verilen disiplin ve idari cezaların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
5.    Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
6.    İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

DİSİPLİN BİRİMİ 
1.    Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
2.    4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
3.    İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
4.    Müdürlüğe    iletilen    konularla    ilgili     inceleme    ve    soruşturma    yapılması,     takip    edilerek
sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
5.    Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,
6.    İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

YATIRIMLAR BİRİMİ
1.    Bakanlığın  ve  bağlı  kuruluşların  hizmetlerinde  kullanılacak  binalar  için  belirlenen  ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
2.    Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,
3.    Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
4.    İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
5.    İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
6.    İl Sağlık Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,
7.    Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında
Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
8.    Bakanlığa  ait  taşınmazların  envanter  kayıtlarının  ve  icmal  cetvellerinin  tutulması,  her  türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar plan tadilat tekliflerine görüş vermek,
9.    Yatırım programına teklif edilen projeler için arsa temin edilmesi ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli işlemlerin yaptırılması,
10.  Sağlık  Yatırımları  Genel  Müdürlüğü,  İl  Sağlık  Müdürlükleri,  TOKİ,  İÖİ,  YİKOP  tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,
11. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce görevlendirildiği durumlarda kontrollük hizmetlerini yürütmek,
12.  Sağlık  Yatırımları  Genel  Müdürlüğünce  görevlendirildiği  durumlarda  geçici  ve  kesin  kabul
heyetlerinde bulunmak,
13.  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

İDARİ İŞLER BİRİMİ
1.    5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
2.    Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
3.    Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
4.    İdari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
5.    Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında
Bakanlığa ulaşmasını sağlamak,
6.    Kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtlar ile Bakanlığa ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda merkezle işbirliğini sağlamak,
7.    Müdürlüğe ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak, planlamak, yürütmek ve bu konuda merkez teşkilat ile işbirliğini sağlamak,
8.    İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iş ve işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
9.    İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

TAHAKUK VE MALİ İŞLER BİRİMİ 
1.    İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
2.    Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu
konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
3.    Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.)
ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
4.    Bakanlığa  bağlı  sağlık  kuruluşların  yıllık  ödenek  ihtiyaçlarını  belirleyerek  bütçe  hazırlığı  için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
5.    Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
6.    İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.