Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Görevler

Güncelleme Tarihi: 06/06/2017

ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

GÖREVLER:

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 
1.    Hastane  öncesi  acil  sağlık  hizmetleri  alanında  il  genelinde  sağlık  hizmetlerini  planlamak  ve yürütülmesini sağlamak,
2.    Hastane öncesi  acil  sağlık  hizmetleri  ile ilgili  birimlerin  faaliyetlerini  izlemek,  denetlemek ve
değerlendirmek,
3.    İl genelindeki tüm ambulansların ruhsatlandırma ve denetim iş ve işlemlerini yapmak,
4.    İl genelindeki ilk yardım eğitimleri ve sınavlarını organize etmek ve bununla ilgili ilk yardım eğitim
merkezlerinin ruhsatlandırılması ve denetimlerini yapmak,
5.    İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
6.    Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve
uluslararası  kuruluşlar  ve  sivil  toplum  örgütleri  ile  işbirliği  içinde  sağlık  ve  insanî  yardım faaliyetlerine katılmak,
7.    Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
8.    Toplumun  ilkyardım  bilgi  ve  becerisinin  geliştirilmesi  amacıyla  gerekli  eğitim  faaliyetlerini
planlamak ve yürütmek,
9.    Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
10.  Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
11. Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,
12.  Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
13.  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ 
1.    Afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,
2.    Hastanelerin,  hastane   afet   ve   acil   durum   planlarını   (HAP)   hazırlamasına   yönelik   eğitim, koordinasyon ve tatbikatların denetlenerek gerçekleştirilmesini sağlamak,
3.    Meydana gelen afet ve acil durumlarda tıbbî kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
4.    Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetlerinde sunulacak sağlık hizmetlerine ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde katılmak,
5.    Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbî ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
6.    Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,
7.    Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
8.    Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılmak,
9.    Bakanlık tarafından izin verilen illerde ve/veya afet ve acil durumlarda il sağlık afet koordinasyon
merkezinin (İLSAKOM) kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,
10.  Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulmasını, işletilmesini ve gerekli araç, donanım
ve malzeme teminini sağlamak,
11.  UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlamak, gerçekleştirmek ve raporlamak,
12.  İl sağlık afet planlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine etmek,
13.  Görev alanına giren konulara ilişkin denetimlerde sağlık hizmetleri denetim şubesi/sağlık hizmetleri
denetim birimi ile koordineli çalışmak,
14.  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.